Almos 5 skyriaus klausimai

Alma ragina mus į save pažvelgti per Viešpaties veidrodį – patį svarbiausią veidrodį mūsų gyvenime. Jis kviečia pamąstyti, kokioje dvasinėje būsenoje esame ir sustiprinti pasiryžimą tapti geresniais pasitelkus šiuos puikius klausimus.

> Skaitykite Almos skyrių Mormono Knygoje internete, arba atsisiųskite programėlę Evangelijos Biblioteka: Android, iOS

  • 01-05  Prisiminimas apie Dievo darbus
  • 06-12 Esminės Evangelijos logikos pažinimas
  • 13-17 Būti asmeniškai atsivertusiu
  • 18-29 Teismo dienos įsivaizdavimas
  • 30-36 Savo dvasinės būklės įvertinimas
  • 37-38 Susitapatinimas su „kaimene“
  • 39-40 Dvasinių žinių įgijimas
  • 41-50 Atsisakymas atgailauti
Nr.KlausimasEil.
1ar jūs pakankamai išlaikėte atmintyje savo tėvų nelaisvę?6
2ar pakankamai išlaikėte atmintyje jo [Dievo] gailestingumą ir didį kantrumą jiems [tėvams]?6
3ar pakankamai išlaikėte atmintyje tai, kad jis išvadavo jų sielas iš pragaro?6
4ar jie buvo sunaikinti?8
5ar mirties pančiai buvo sutraukyti ir ar pragaro grandinės, kurios kaustė juos, buvo nuimtos?9
6kokiomis sąlygomis jie išgelbėti?10
7kokį pagrindą jie turėjo tikėtis išgelbėjimo?10
8Kokia jų išsilaisvinimo iš mirties pančių, taip, ir taip pat iš pragaro grandinių priežastis?10
9Argi mano tėvas Alma nepatikėjo žodžiais, pasakytais Abinadžio burna?11
10argi pastarasis [Abinadis] nebuvo šventasis pranašas?11
11Argi jis [Abinadis] nekalbėjo Dievo žodžių11
12mano tėvas [Alma] nepatikėjo jais?11
13ar jūs dvasiškai užgimėte iš Dievo?14
14Ar įgijote jo atvaizdą savo veiduose?14
15Ar patyrėte šią galingą permainą savo širdyse?14
16Ar naudojate tikėjimą išpirkimu to, kuris jus sukūrė?15
17Ar žvelgiate ateitin tikėjimo akimi15
18ar matote šį mirtingą kūną prikeltą nemirtingume ir šį gendamumą prikeltą negendamume, kad stotų priešais Dievą, idant būtų teisiamas pagal darbus, padarytus mirtingame kūne?15
19ar galite įsivaizduoti, kad girdite Viešpaties balsą, sakantį jums tą dieną: Ateikite pas mane jūs, palaimintieji, nes štai, jūsų darbai buvo teisumo darbai ant žemės veido?16
20ar įsivaizduojate, kad galėsite meluoti Viešpačiui tą dieną ir sakyti: Viešpatie, mūsų darbai ant žemės veido buvo teisūs darbai, – ir kad jis jus išgelbės?17
21ar galite save įsivaizduoti atvestus prieš Dievo tribunolą, kaltės ir graužaties pilnomis sielomis, menančius visą savo kaltę, taip, tobulai menančius visą savo nelabumą, taip, menančius, kad nepaisėte Dievo įsakymų?18
22ar tą dieną galėsite pakelti akis į Dievą tyra širdimi ir švariomis rankomis?19
23ar galėsite pakelti akis su Dievo atvaizdu, išraižytu jūsų veide?19
24ar galite galvoti esą išgelbėti, kai leidote sau tapti velnio pavaldiniais?20
25kaip bet kuris iš jūsų jausitės, jei stovėsite prieš Dievo teismo pertvarą krauju ir visokiu nešvarumu suteptais apdarais?22
26ką tai paliudys prieš jus?22
27argi tai nepaliudys, jog esate žmogžudžiai23
28ir taip pat, kad esate nusikaltę visokiu nelabumu?23
29argi jūs manote, kad tokiam gali būti vieta atsisėsti Dievo karalystėje su Abraomu, su Izaoku ir su Jokūbu, ir taip pat visais šventaisiais pranašais, kurių apdarai išvalyti ir be dėmės, skaistūs ir balti?24
30jei patyrėte širdies permainą ir jei jautėtės giedantys išperkančios meilės giesmę, norėčiau paklausti, ar galite taip jaustis dabar?26
31Ar vaikščiojote elgdamiesi nepriekaištingai priešais Dievą?27
32Ar galėtumėte savyje pasakyti, jei būtumėte pašaukti mirti šiuo metu, kad buvote pakankamai nuolankūs?27
33jūsų apdarai buvo išvalyti ir išbalinti krauju Kristaus, kuris ateis išpirkti savo žmonių iš jų nuodėmių?27
34ar nusiplėšėte išdidumą?28
35sakau, ar yra kas nors tarp jūsų, kuris nenusiplėšė pavydo?29
36ar yra kas nors tarp jūsų, kuris išjuokia savo brolį arba kuris užkrauna jam persekiojimus?30
37dabar, jeigu nesate gerojo ganytojo avys, tai iš kokios gi kaimenės esate?39
38jūsų ganytojas yra velnias, ir esate iš jo kaimenės; ir dabar, kas gali tai paneigti?39
39Argi netikite, kad aš pats žinau apie tai?45
40kaip, jūsų manymu, aš žinau apie viso to tikrumą?46
41ar galite paprieštarauti šitiems žodžiams53
42ar galite jų nepaisyti ir trypti Šventąjį po savo kojomis53
43ar galite būti pasipūtę dėl savo širdžių išdidumo53
44ar ir toliau dėvėsite prabangius drabužius ir būsite širdimis prisirišę prie tuščių pasaulio dalykų, prie savo turtų?53
45ar ir toliau manysite, jog esate geresni už kitus54
46ar ir toliau persekiosite savo brolius, kurie nusižemina ir vaikšto pagal šventąją Dievo tvarką, kuria jie buvo atvesti į šią bažnyčią, būdami pašventinti Šventąja Dvasia, ir neša darbus, atitinkančius atgailą?54
47ar jūs ir toliau atsuksite nugarą vargšams ir beturčiams ir nesuteiksite jiems savo turto?55
48teisiųjų vardai bus įrašyti gyvenimo knygoje, ir jiems aš duosiu paveldą savo dešinėje.
Ir dabar, mano broliai, ką galite pasakyti prieš tai?
58
49kuris ganytojas tarp jūsų, turėdamas daug avių, neprižiūri jų, kad neįsibrautų vilkai ir nesurytų jo kaimenės?59
50štai, jei vilkas įsibrauna į jo kaimenę, argi jis neišveja jo lauk?59

Parengta pagal bomhandouts.wordpress.com / Almos 5 skyriaus studijų medžiagą. Sudarė John W. Welch ir J. Gregory Welch.