1. Sekmadieninės pamaldos (su sakramentu ir be jo)

Ne visose šeimose yra sakramentą palaiminti galintis kunigystės turėtojas, ir galbūt ne kiekvieną sekmadieniį tarnaujantieji broliai turi galimybę aplankyti tokias šeimas ir pateikti joms sakramentą. Bet kuri šeima (ir net pavieniai asmenys!) vis dar gali rengti savo asmenines „pamaldas“, net ir be sakramento.

Balandžio 14 d. laiške skyrių vadovams misijos prezidentas Pochilka paaiškino:

„Su sakramentu ar be jo, nariai turi galimybę ir būtinybę (!) savo namuose rengti sekmadienine spamaldas. Apsirengę geriausiais drabužiais jie savarankiškai gieda giemę, pasimeldžia ir atsiverčia Šventuosius Raštus, kad priartėtų prie Viešpaties. Tai, ką jie skaito, kaip studijuoja – tai jų asmeninis ir savarankiškas reikalas, bet kai nariai praveda asmenines pamaldas namie… Jie lieka ištikimi savo sandoroms ir sekmadienį artėja prie Viešpaties taip, kaip gali.“

Skyriaus prezidentas turi žinoti apie tokius pravestus susirinkimus.

Balandžio 16 d. Pirmosios prezidentūros laiške vadovams taip pat rašoma, kad „neįprastomis aplinkybėmis, kai nėra galimybės priimti sakramentą, paguodos nariai gali gauti studijuodami sakramento maldas ir vėl pasiryždami gyventi pagal sandoras ir melstis kad greičiau ateių diena, kai galės priimti sakramentą, tinkamai pateiktą turinčiųjų kunigystę.“

2. Sakramento paruošimas

Sakramentas tai „apeiga, kurios metu valgoma duona ir geriamas vanduo Kristaus apmokančiajai aukai atminti. Sulaužyta duona simbolizuoja jo sudarkytą kūną; vanduo simbolizuoja kraują, kurį jis praliejo mūsų nuodėmėms apmokėti (1 Kor 11:23–25DS 27:2). Kai verti Bažnyčios nariai priima sakramentą, jie pažada priimti Kristaus vardą, visuomet jį prisiminti ir laikytis jo įsakymų. Per šią apeigą Bažnyčios nariai atnaujina savo krikšto sandoras.“ (Raštų rodyklė)

Rytų Europos krašto prezidentūra laiške nariams atsiuntė tokius paaškinimus dėl sakramento apeigų narių namuose (pateikiame ištrauką).

Susitikite namuose:

Nariai gali namuose surengti paprastas pamaldas. Vyskupui ar skyriaus prezidentui davus leidimą, sakramentas gali būti pateikiamas namuose, kur yra kunigas ar vyresnysis. Žemiau galite perskaityti, kaip tai turėtų būti daroma. Kitus jų namuose lankyti ir pateikti sakramentą rekomenduojame tik jiems paprašius ir jokiu būdu nepakenkiant dalyvių sveikatai. Pirmoji medicinos pagalbos taisyklė: „saugokitės pavojaus!“ Kilus pavojui jūsų pačių saugumui nebegalite niekam tarnauti. […]

Jūsų padaliniui duota ataskaitų sistema, skirta rinkti informaciją apie mūsų sekmadienines pamaldas namuose. Kiekvieną pirmadienio rytą norėtume gauti misijų ir kuolų prezidentų ataskaitas apie įvykusius sakramento susirinkimus. […]

Sakramento pateikimas namuose:

Bendros gairės

 • Pateikti sakramentą namuose galima tik gavus skyriaus prezidento leidimą.
 • Sakramentą laiminantys ir dalijantys kunigystės turėtojai turėtų rengtis kukliai. Siūlome kaklaraiščius ir baltus marškinius.
 • Jei nėra pakankamai kunigystės turėtojų, vienas kunigas arba turintysis Melchizedeko kunigystę gali pasakyti abi sakramento maldas ir padalyti sakramentą.
 • Padalinių vadovai turi pasitarti su savo misijos arba kuolo prezidentu ir nutarti, kaip pateikti nariams sakramentą bent kartą per mėnesį.

Sakramento ruošimas

 • Sakramentą paruošti gali mokytojai, kunigai ir Melchizedeko kunigystės turėtojai.
 • Ruošiantieji sakramentą padeda į vietą lėkštę su nesulaužyta duonos riekele. Taip pat padedamas vienas ar keli puodeliai arba stiklinės su tyru vandeniu.
 • Lėkštė ir puodeliai uždengiami švaria balta staltiese. Jei neturite baltos staltiesės, taip pat galite naudoti švarų baltą rankšluostį ar servetėles.

Sakramento palaiminimas ir padalijimas

 • Sakramentą palaiminti gali kunigai ir Melchizedeko kunigystės turėtojai. Sakramentą padalinti gali diakonai, mokytojai, kunigai ir Melchizedeko kunigystės turėtojai.
 • Kunigystės turėtojas (-ai), kuris (-ie) palaimins sakramentą, pagarbiai atsistoja, nuima lėkštę su duona dengiančią staltiesę, ir sulaužo duoną į kąsnio dydžio gabalėlius. Laužant duoną kiti šeimos nariai ar dalyviai gali sugiedoti sakramento giesmę. Baigę laužyti duoną kunigystės turėtojai atsisėda ir prisijungia prie giesmės giedojimo.
 • Po giesmės, arba, jei giesmė nebuvo giedama, ir baigus laužyti duoną, asmuo, kuris ją laimina, atsiklaupia ir iš Doktrinos ir Sandorų 20:77 perskaito duonos laiminimo sakramento maldą. Jei sakramentą laiminantis asmuo suklysta tardamas žodį, bet pasitaiso, maldos iš naujo skaityti nereikia.
 • Po maldos kunigystės turėtojas pateikia duoną dalyviams. Jis tai daro pagarbiai ir tvarkingai.
 • Baigęs dalinti duoną, brolis grąžina lėkštę prie sakramento stalo. Patarnaujantieji prie sakramento stalo uždeda staltiesę ant lėkštės su duona, atidengdami vandens puodelius. Vandenį laiminantis asmuo atsiklaupia ir iš Doktrinos ir Sandorų 20:79 perskaito vandens laiminimo sakramento maldą, žodį vyną pakeisdamas žodžiu vandenį.
 • Po maldos kunigystės turėtojas paduoda vandenį dalyviams. Baigęs jis grąžina puodelius ant sakramento stalo. Patarnaujantieji prie sakramento stalo uždengia puodelius staltiese.
 • Palaimintą duoną ir palaimintą, bet nepanaudotą vandenį galima paprasčiausiai išmesti.

Skaitykite visą kovo 23d. krašto prezidentūros laišką.